ஸ்ரீ வேங்கடேச மங்களாசாஸனம்

திருக்கேள்வா மங்களங்கள் பொழிபவனே பொலிபவனே பெரு நெறியே சீனிவாசா வேங்கடவா மங்களங்கள் [2] 1 பெருந்தவத்தாய் மைய்யலுறப் பேருலகைப் புரந்தருளும் திருப்புருவ அருள் கண்ணா வேங்கடவா மங்களங்கள் 2 வேங்கடத்து மலைப்பொலி சேர் விழையணியாம் திருத்தாளாய் ஓங்கிய சீர் மங்களத்தாய் வேங்கடவா மங்களங்கள் 3 எல்லோர்க்கும் எப்பொழுதும் எழில் மயக்கும் பணித்தருளும் நல்லழகு பெருமானே வேங்கடவா மங்களங்கள் 4 அறிவறியாய் குற்றமில்லாய் மாற்றமில்லாய் நிறைமகிழ்வே எழில் ஞான உயிர் முதலே வேங்கடவா மங்களங்கள் 5 எல்லாமும் அறிந்தவனே…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

வேங்கடத்தான் விரிமார்பில் விழைந்தமர்ந்த கருணையளே பூங்கமலத் தனிகரத்தாள் பொறுமை வளர் பூதேவி ஓங்கிய சீர் குணம் ஒளிரும் உயர்தனிப்பேர் தவத்தாயே வேங்கடத்தான் திருத்தேவி நின் பாதம் சரண் புகுந்தோம் [2] 1 கருணையெனும் திருக்கடலே காத்தளிக்கப் படைத்தவனே பெருந் தாயைப்பிரிந்தறியாப் பெரியோனே வல்லவனே ஒரு முதல்வா பாரிஜாத உயர்மலரே துயர்களையும் திருவடிகள் பற்றி உய்ய வேங்கடவா சரண் புகுந்தோம் [2] 2 ஒன்றுடனொன்று ஒத்திணைந்த ஒப்புயர்வில் அடியவர்நான் அன்று முதல் இன்று வரை அருளமுதாய்த் தொழத் தகுந்த…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸ்தோத்ரம்

மலர் மேல் உறை மாதவி மார்பகத்தே குலவும் ஒரு குங்கும நீலவனே மலர் தாமரை கண்ணுடை நாயகனே நலமே பெற காத்தருள் வேங்கடவா [2] 1 மறை நான்முக ஐமுக ஆறுமுகப் பெரியோர்களின் சீர்மிகு தலைமணியே சரணாகதி யென்பவர்க்க ன்புறவே பெரும்பேர் நிதி காத்தருள் வேங்கடவா 2 பொது எல்லைகள் தாண்டிய பாவமதை நிதமே புரிந்தின்னமும் புரிவதிலே அதிவேகமே கொண்டுள எங்களையே இதமாகவே காத்தருள் வேங்கடவா 3 அருள் நீ வதில் ஆர்வமாய் நின்னடியார் வரம் வேண்டியதை…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம்

வந்துதித்தாய் ஸ்ரீ ராமா நீ கோசலை தன் திருமகனாய் சிந்து மொழிச் சிறுகாலை திசையெங்கும் புலர்கிறது மந்திரங்கள் வாய்மொழிந்து வந்தனைகள் புரிந்தருளைச் செந்திருக்கண் அருள்பொழிய வேங்கடவா எழுந்தருள்வாய் [2] 1 எழுந்தருள்வாய் வெண்கருடக் கொடியுடையாய் எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் திருக்கமலை விழைமார்பா எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் மூவுலகும் காத்தருள எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் கோவிந்தா வேங்கடவா எழுந்தருள்வாய் [2] 2 போர்புரிந்து மதுகைடைத் தமையழித்தான் உளத்துணியே பாரனைத்தும் காத்தளிக்கும் பேரழகின் அருள் உருவே பாரகத்தார் விழைந்தேத்தும் சீர்சீலப் பெருந்தாயே கார்வண்ண வேங்கடத்தான்…

Rate this:

கண்ணனாக அவதரித்ததற்கு கடவுள் கொடுத்த வில ை

​ விஷ்ணு பரமாத்மா பூமித்தாய்க்கு வரமளிக்க நினைத்தபடி ஆவணித் திங்கள் ரோகினி நட்சத்திரத்து அஷ் டமித் திதியில் அவதாரமானார்… அந்தப் புண்ணிய தினமே கோகுலாஷ்டமி என்றும், ஜன்மாஷ் டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்றும் நாம் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். வைணவ சம்பிரதாயத்தினர் இத்திருநாளை கண்ணன் பிறந்த ரோஹினி நட்சத்திர நன்நாளை ஸ்ரீஜெயந்தி என்று கொண்டாடுவர். மஹா விஷ்ணுமூர்த்தி யின் அவதாரங்களுள்ளே… கிருஷ்ணாவதாரம் மிகச் சிறந்த அவதாரமாகும். பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்க்ருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே…

Rate this:

விநாயகர் திருப்புகழ்

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி கப்பிய கரிமுக னடிபேணிக் கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ கற்பக மெனவினை கடிதேகும் மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன் மற்பொரு திரள்புய மதயானை மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வோனே முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம் அச்சது பொடிசெய்த அதிதீரா அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும் அப்புன மதனிடை இபமாகி அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை அக்கண மணமருள்…

Rate this:

அய்யப்ப அந்தாதி

அய்யப்ப சரணம் கூறி அகம் புறம் சுத்தம் செய்து தையினில் சோதிகாண தவவாழ்வு மேற்கொண்டோர்க்கு வையத்தில் துன்பமில்ல வாழ்வினில் தாழ்வு இல்லை நெய்யுடன் தெங்காய் தாங்க நேர்ந்திடு சாமிமாரே சாமிமாராக வாழ சம்மதம் உள்ள மக்கள் பூமியில் வெறுங்கால் நடந்து புசித்தலை ஒருக்காலாக்கி தீமையின் பழக்கம் தன்னை திறம்பட புறக்கணித்து ஆமை அடக்கம் போல ஐம்பொறி ஆள வேண்டும் வேண்டுவார் வேண்டியதெல்லாம் வேந்தனே வழங்கிடுவான் பாண்டியன் வளர்ந்த பிள்ளை பம்பையின் பாலன் தன்னை ஆண்டுக்கு ஒருநாளேனும் அன்புடன்…

Rate this: